top of page
การบรรยายสัมมนาหลักสูตร TFRS9 โดย ABS (อ

“การคำนวณภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่า”

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

(CPD/CPA) นัับเป็็นด้้านบััญชีี 6 ชั่่วโมง

ภาพจากการบรรยายจริงโดย

อาจารย์ทอมมี่ พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

หลักสูตร TFRS16

ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม

รับคำนวณ TFRS16 โดย ABS / อาจารย์ทอมมี่

"การสอนของอาจารย์ทอมมี่กระชับ

มีการยกตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจง่ายครับ"

"รู้สึกดีครับ เจ้าหน้าที่ดูแลดี อาจารย์บรรยายเข้าใจ"

"ทำให้เรามีความเข้าใจในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

รวมไปถึงวิธีการคำนวณที่มาที่ไปของมันค่ะ"

"อาจารย์บรรยายดีมาก ชัดเจนมาก"

"ส่วนตัวก็ติดตามอาจารย์ทอมมี่อยู่แล้ว

เหมือนเป็นอันดับต้นๆ ในเรื่องของแอคชัวเรียล"

สิ่งที่จะได้รับในวันงาน

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

สามารถนำไปลดหย่อน

ภาษีได้ 2 เท่า

จำนวนชั่วโมง CPD/CPA

จากสภาวิชาชีพบัญชี

จำนวน 6 ชั่วโมง

แจกฟรี ! หนังสือขายดี

BEST SELLER

(เขียนโดยอาจารย์ทอมมี่)

เวลา 9.00 น. - 16.30 น. | สถานที่: โรงแรมติดเส้นทางเดินรถไฟฟ้า พร้อมบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ

083 256 1134

สอบถามรายละเอียด วัน และสถานที่ ของสัมมนารอบถัดไปได้ที่

bottom of page