top of page

OUR CLIENTS

ความประทับใจจากลูกค้าบริษัทประกันวินาศภัย

“บริษัทไว้วางใจในการรับบริการ TFRS17 Implementation และเลือกใช้ TFRS17 software ของ ABS เนื่องจากมีความมั่นใจในทีมงานของ ABS เนื่องจาก ณ ปัจจุบันทางบริษัทได้มีการใช้บริการหลายส่วนงานกับทาง ABS อยู่ก่อนแล้ว เช่นการคำนวณ IBNR ,ผลประโยชน์พนักงาน และ TFRS4 มีความเป็นกันเองเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี สามารถตอบคำถามได้ชัดเจน หาทางออกแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ ทำให้กระทบระบบงานเดิมของบริษัทน้อยที่สุด ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานใหม่ทางบัญชีได้ชัดเจน สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา ให้คำปรึกษาในส่วนงานของ คปภ.และสมาคมฯได้ดี”

logo.png

บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

“ประทับใจกับความใส่ใจในรายละเอียดของทีมงาน ABS ที่ทำงานลงลึกและรู้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับข้อมูลจนถึงนโยบายทางด้านบัญชี โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการของบริษัทได้อย่างรวดเร็วตามเวลาที่กำหนดทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบัญชีหรือด้าน IT ที่ ABS ถ่ายทอดความรู้และลงมือทำให้จริง ทำ UAT ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นกันเอง อีกทั้ง ABS ยังใส่ใจช่วยเหลือในด้านต่างๆ เสมอมา เช่น การนำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน จัดทำรายงานอธิบายวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่าย (Expenses Allocation) จัดทำรายงานเพื่อตอบคำถามให้กับ คปภ. หรือ ช่วยในการออกแบบผังบัญชีใหม่ทั้งหมดให้ เป็นต้น สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทีมงาน ABS ที่ทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีระดับ Big 4 ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัททำ TFRS17 ได้เสร็จรวดเร็วและกำลังดำเนินการเตรียม Deploy รอใช้งานจริงอยู่ในเวลาอันใกล้นี้ แนะนำ ABS สำหรับ TFRS17 เลยค่ะ”

logo.jpg

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

“บริษัทรู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมงานกับ ABS ในโครงการ TFRS17 Implementation ที่ให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ ตอบคำถามได้รวดเร็ว เข้าถึงง่าย มีความเป็นมาตรฐานอย่างมืออาชีพ และทำงานเชิงรุกในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการบริหารงานของบริษัท ทีมงาน TFRS17 ของ ABS ก็มีคุณภาพและสามารถตอบทุกคำถามที่สงสัยได้ทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็น ทั้งด้านบัญชี ด้าน IT หรือด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือการจัดการกับแบบประกันของบริษัทที่มีระยะเวลาคุ้มครองมากกว่า 1 ปีก็ตาม รวมถึงตอบคำถามของผู้สอบบัญชีได้ทุกประเด็น ทำให้บริษัทสบายใจ ผู้บริหารที่เป็นคนต่างชาติก็ไว้วางใจ มีความมั่นใจว่าระบบ TFRS17 ของ ABS สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล และอยากแนะนำบอกต่อถึงคุณภาพผลงานของ ABS ให้บริษัทอื่นได้เลือกใช้ อย่างไรแล้ว ก็ต้องขอบคุณทีมงาน ABS และอาจารย์ทอมมี่อีกครั้งที่ทุ่มเทช่วยเหลือบริษัทเสมอมา” 

ไทยไพบูลย์ประกัน.webp

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

“บริษัทไว้วางใจในการรับบริการ TFRS17 Implementation และเลือกใช้ TFRS17 software ของ ABS เนื่องจาก มั่นใจในคุณภาพและการให้บริการของทีมงาน โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจะเห็นว่า ABS ทำงานอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างถ่องแท้ มีการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแทบทุกขั้นตอนเพื่อตอบโจทย์ให้กับองค์กร ช่วยให้องค์กรมีแผนงานการเปลี่ยนผ่านมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ได้อย่างราบรื่นและเป็นมาตรฐานตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด บริษัทมีการทำ Project Management ที่ประทับใจในเรื่องการติดตามและทำงานได้ตรงตามกำหนดเวลาได้ตลอด มีการติดต่อสื่อสารกับทีมงานขององค์กรทั้งที่เป็นคนไทยและผู้บริหารที่เป็นคนต่างชาติได้อย่างลงตัว   และ ABS ได้ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือในหลายจุดที่ทางบริษัท ยังไม่เข้าใจ และบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือกันจะสามารถทำให้เกิดผลสำเร็จ"

image2_20181105040724.png

บริษัท ไทยศรีประกันภัย  จำกัด (มหาชน)

logo-asia.png

บริษัท เอเชียประกันภัย  1950 จำกัด ( มหาชน )

“ทางบริษัทเชื่อมั่นในทีมงานของ ABS และอาจารย์ทอมมี่ ที่สามารถอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย มีการบริการที่ครบเรื่องทั้งทางด้านบัญชี IT และคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ทำให้สามารถทำงานได้ตรงจุด ตรงประเด็น สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้ตัดสินใจแต่งตั้ง ABS ให้ช่วยรับผิดชอบเกี่ยวกับ TFRS17 ทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2564 สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณ ABS อีกครั้งที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับทีมงานมาโดยตลอด”

185449_logo_20200408145949.jpeg

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

"บริษัทได้ทำการคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีความรู้และความสามารถในการให้บริการด้าน TFRS-17 ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้  ซึ่งบริษัทไว้วางใจให้ ABS เข้ามาช่วยวางแผนและจัดทำ TFRS-17 มาตั้งแต่ต้นปี 2565 โดยทาง ABS มีการวางแผนงานและให้คำปรึกษาด้านข้อมูล การออกแบบวิธีการทางด้านบัญชีที่เหมาะสมให้กับบริษัทได้อย่างครบถ้วนอย่างเป็นระบบ  บริษัทต้องขอขอบพระคุณทาง ABS ที่เข้าใจและปรับเปลี่ยนขอบเขตการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับกระบวนการทำงานบริษัท  มีการศึกษา พูดคุยและทำ Workshop เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท  ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่า TFRS17 ของบริษัทจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้  ด้วยความเป็นมืออาชีพที่มีมาตรฐานสากลของ ABS”

“บริษัทขอขอบคุณทีมงาน ABS และอาจารย์ทอมมี่ที่อยู่ช่วยดูแลและเป็น Business Partner ที่ให้บริการระดับพรีเมี่ยมมาโดยตลอด โดยใช้บริการมานานหลายปีต่อเนื่อง โดยไม่คิดจะเปลี่ยน เพราะทีมงานทุ่มเท ใส่ใจในรายละเอียด และให้คำแนะนำทางธุรกิจที่มีประโยชน์เสมอมา จึงไม่แปลกใจเลยที่บริษัทขอให้ทาง ABS ดูแลเรื่อง TFRS17 ให้กับบริษัทมาตั้งแต่ ปี 2563 ทั้งนี้ ต้องขอบคุณทาง ABS ที่มีความสม่ำเสมอทั้งในด้านคุณภาพที่มากกว่าการเป็นแค่ที่ปรึกษา โดยเฉพาะความประทับใจในการลงรายละเอียดและการสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายของ ABS จึงทำให้ ABS ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างมาก”

ass.png

บริษัท เดอะวันประกันภัยจำกัด (มหาชน)

"บริษัทได้ตัดสินใจให้ ABS มาดูแล TFRS17 Project อย่างครบวงจรแบบ one stop service ซึ่งประกอบไปด้วย TFRS17 Implementation และ TFRS17 software ของ ABS โดยเฉพาะ ประกอบกับการบริการที่โดดเด่นแบบ 3 in 1 เพราะ TFRS17 Project ที่ต้องใช้ความรู้ทั้งทางบัญชี คณิตศาสตร์ประกันภัย และ IT มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ทำให้ Project ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแก้ปัญหาได้ตรงจุดทุกครั้งที่มีข้อสงสัย ต้องขอขอบคุณทาง ABS ที่ใส่ใจในรายละเอียดและช่วยเหลืองานต่างๆ จากการที่ได้รับโจทย์มาจากผู้บริหารทั้งในและต่างประเทศหรือหน่วยงานกำกับดูแลให้โดยตลอด ซึ่งการทำงานในช่วงแรกอาจจะมีอุปสรรคในการทำงานอยู่บ้าง แต่เมื่อบริษัทได้แจ้งถึงปัญหานี้ ทาง ABS ก็เต็มใจที่รับฟังและนำไปปรับปรุงการพัฒนาให้ดีขึ้น ถึงแม้ TFRS17 จะเป็นโครงการระยะยาว แต่บริษัทเชื่อมั่นใน ABS ที่จะเป็น Business Partner ที่ไปด้วยกันตลอด”

53767_logo_20210421125742.webp

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“บริษัทรู้จักกับ ABS ตั้งแต่วันที่ได้เริ่มก่อตั้ง โดยได้ทำงานกับทีม ABS มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้ ABS เป็นที่ปรึกษาและคอยสนับสนุนเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และการพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับพนักงานในฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย  ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรม การช่วยทำ TFRS17 Implementation  การพัฒนา tools สำหรับการวิเคราะห์  หรือ การวิเคราะห์เฉพาะด้านที่ให้ Third party เป็นคนดำเนินการ เป็นต้น ด้วยการทำงานที่ Proactive  รวดเร็ว และเข้าใจในเนื้อหาธุรกิจเป็นอย่างดี ประกอบกับคุณภาพของทีมงาน ABS ที่เป็นมืออาชีพ ใส่ใจในรายละเอียด รวมถึงให้ความสำคัญกับลูกค้า  มีการติดตามความคืบหน้าของงานเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจในการส่งมอบผลงาน  ทางบริษัทจึงได้ตัดสินใจจัดจ้าง ABS มาอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ABS จะเป็น Long term business partner ด้วยกัน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทีมงาน ABS ที่บริการประทับใจและสนับสนุนกันและกันเรื่อยมา”

บริษัท เอไอเอ  จำกัด (ประกันชีวิต)

aia_edited.jpg

"บริษัทได้ใช้บริการในการ implement  IFRS 17 กับ ABS โดยมี scope การทำ Gap Analysis และ Financial Impact Assessment ซึ่งการดำเนินการของ ABS เป็นไปอย่าง Professional สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีทีมงานที่สนับสนุน และช่วยตอบคำถามให้กับบริษัท และการ Implement ต่าง ๆ เป็นไปตาม timeline และไม่มีการล่าช้า ต้องขอบคุณทีมงาน ABS ที่ช่วยการ Implement IFRS 17 นี้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น"

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1583136020_edited.jpg

CONTACT

อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)

Tel: 082 899 7979

E-mail: tommy.pichet@actuarialbiz.com 

คุณศุภิชา ตั้งวิมลวุฒิวงศ์ 

Tel: 087 100 7199

E-mail: supicha@actuarialbiz.com 

line icon2.png
fb icon2.png
yb icon2.png
logo.png

ACTUARIAL BUSINESS SOLUTIONS 

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

bottom of page