top of page
การบรรยายสัมมนาหลักสูตร TFRS9 โดย ABS (อ

“การคำนวณภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่า”

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

(CPD/CPA) นัับเป็็นด้้านบััญชีี 6 ชั่่วโมง

ภาพจากการบรรยายจริงโดย

อาจารย์ทอมมี่ พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

หลักสูตร TFRS16

ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม

รับคำนวณ TFRS9 และ ECL โดย ABS / อาจารย์ทอมมี่

"การสอนของอาจารย์ทอมมี่กระชับ

มีการยกตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจง่ายครับ"

"รู้สึกดีครับ เจ้าหน้าที่ดูแลดี อาจารย์บรรยายเข้าใจ"

"ทำให้เรามีความเข้าใจในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

รวมไปถึงวิธีการคำนวณที่มาที่ไปของมันค่ะ"

"อาจารย์บรรยายดีมาก ชัดเจนมาก"

"ส่วนตัวก็ติดตามอาจารย์ทอมมี่อยู่แล้ว

เหมือนเป็นอันดับต้นๆ ในเรื่องของแอคชัวเรียล"

TFRS9

หลักสูตร TFRS9
“การตั้งสำรองการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน”

รายละเอียดหลักสูตร

  • ถ่ายทอดประสบการณ์จริง จากการสร้างแบบจำลองสำหรับการคำนวณให้กับบริษัทต่างๆ

  • ขอบเขตและเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ต้องคำนวณการตั้งสำรองการด้อยค่า

  • หลักการและขั้นตอนการคำนวณตาม TFRS9

  • เทคนิคการตั้งสำรองสำหรับบัญชีลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ทางการเงิน

  • การออกแบบ วางแผนการเก็บข้อมูล และจัดทำสถิติสำหรับการคำนวณ

  • วิธีการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

  • ปัญหาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ TFRS9

สิ่งที่จะได้รับในวันงาน

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

สามารถนำไปลดหย่อน

ภาษีได้ 2 เท่า

จำนวนชั่วโมง CPD/CPA

จากสภาวิชาชีพบัญชี

จำนวน 6 ชั่วโมง

แจกฟรี ! หนังสือขายดี

BEST SELLER

(เขียนโดยอาจารย์ทอมมี่)

เวลา 9.00 น. - 16.30 น. | สถานที่: โรงแรมติดเส้นทางเดินรถไฟฟ้า พร้อมบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ

083 256 1134

สอบถามรายละเอียด วัน และสถานที่ ของสัมมนารอบถัดไปได้ที่

วิดีโอทั้งหมด

วิดีโอทั้งหมด

วิดีโอทั้งหมด
หลักการคำนวณ TFRS9 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยอาจารย์ทอมมี่ | ABS

หลักการคำนวณ TFRS9 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยอาจารย์ทอมมี่ | ABS

02:10
เล่นวิดีโอ
เกณฑ์ในการเลือกผู้ประเมินผลประโยชน์พนักงาน (ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19) - อาจารย์ทอมมี่ (ABS)

เกณฑ์ในการเลือกผู้ประเมินผลประโยชน์พนักงาน (ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19) - อาจารย์ทอมมี่ (ABS)

02:20
เล่นวิดีโอ
ระวัง! เข้าใจผิดงบการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) โดยอาจารย์ทอมมี่ | ABS

ระวัง! เข้าใจผิดงบการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) โดยอาจารย์ทอมมี่ | ABS

24:02
เล่นวิดีโอ
Tommy Pichet (อาจารย์ทอมมี่) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เฟลโล่ | ABS

Tommy Pichet (อาจารย์ทอมมี่) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เฟลโล่ | ABS

03:17
เล่นวิดีโอ
bottom of page